1 Predmet i primena

1.1 Ovi Uslovi korišćenja regulišu upotrebu aplikacija (u daljem tekstu: aplikacije) od strane fizičkih i pravnih lica (u daljem tekstu: korisnik/ci).

1.2 Aplikacija je softver – program kreiran da pomogne ljudima u izvršavanju aktivnosti određenih njenim naredbama.

1.3 Korisnik je svako pravno ili fizičko lice koje preuzme i instalira aplikaciju na svoj uređaj.

1.4 Uređaj je elektronska naprava koja je sposobna za prihvatanje, skladištenje i pokretanje softvera koji se na nju instalira.

1.5 Povezane aplikacije su aplikacije kreirane od strane istog autora, a koje se mogu koristiti i kojima se može prisupiti kroz aplikaciju ili nezavisno od nje.

1.6 Autor je lice koje je kreator aplikacije i koji je čini javno dostupnom.

1.7 Treće lice je drugi korisnik. Treća strana je proizvođač druge aplikacije ili pružalac usluga.

1.8 Prodavnica se odnosi na uslugu koja korisniku omogućava da pregleda, preuzima, kupuje, ocenjuje i piše komentare za aplikacije i drugi digitalni sadržaj.

1.9 Uslovi korišćenja su obavezujući za sve korisnike.

1.10 Autor aplikacija ima pravo da izmeni Uslove korišćenja. Sve izmene će biti objavljene na ovoj internet lokaciji.

1.11 Uslovi korišćenja postaju obavezujuće trenutkom objavljivanja shodno prethodnoj tački. Preuzimanjem i instalacijom aplikacija, korisnik je saglasan sa sadržajem Uslova. Ukoliko se korisnik ne slaže sa Uslovima korišćenja, mora i ima pravo da ukloni aplikacije sa svog uređaja bez ikakvih troškova i naknada.

2 Aplikacije i dostupnost

2.1 Aplikacije su zvanično dostupne samo preko prodavnice Google Play Store (Gugl plej prodavnica).

2.2 Aplikacije se kreiraju, menjaju i dopunjuju periodično. Autor nije u obavezi da izmene, ispravke ili dopune objavljuje u jasno određenim periodima, odnosno da pruža ispravke.

2.3 Autor zadržava pravo da izmeni minimalne uslove koji su neophodni za instalaciju aplikacija i da o tome jasno informiše korisnike na stranici u okviru prodavnice.

2.4 Ponekad se može dogoditi da se karakteristike ili funkcije aplikacija promene. Autor nema obavezu da obezbedi ponovnu dostupnost ili zamenu aplikacija koje je korisnik ranije koristio.

2.5 Autor zadržava pravo da bez prethodne najave ukloni deo aplikacija da menja njihov sadržaj, odnosno da ih u celosti učini javno nedostupnim.

2.6 Autor može da objavi aplikaciju i njenove funkcije u beta verziji, koje možda neće funkcionisati ispravno ili na isti način kao konačna verzija.

2.7 Aplikacije i usluge trećih strana, materijal ili proizvodi mogu da budu nedostupni s vremena na vreme, da se nude uz određena ograničenja ili da variraju u zavisnosti od regiona ili uređaja. Autor nije odgovoran za funkcionisanje proizvoda trećih strana kao ni za prekide i nedostupnost na mreži ili gubitak koji korisnik usled toga može pretrpeti.

3 Privatnost

3.1 Aplikacije ne omogućavaju pristup proizvodima, uslugama, internet lokacijama, vezama, sadržaju, materijalu, igrama ili aplikacijama trećih strana.

3.2 Aplikacije ne mogu pristupati korisničkim podacima. Za instalaciju aplikacija od korisnika se ne zahtevaju korisničke dozvole.

4 Korisnici

4.1 Korisnik se obavezuje da aplikacije preuzima preko prodavnice na kojoj je ona javno dostupna. Korisnik aplikacije preuzima slobodnom voljom i bez dodatnih obaveza. Korisnik nije u obavezi da preuzme noviju verziju bilo koje aplikacije.  Korisnik može u svakom trenutku da obriše aplikacije sa svog uređaja, kao i da ih ponovo instalira na jednom ili više uređaja.

4.2 Korisnik ne sme aplikacije davati drugim korisnicima, deliti ih ili sticati bilo kakav vid direktne ili indirektne koristi. Korisnik ne sme aplikacije predstavljati kao svoje, niti ih koristiti u bilo kom obliku i na bilo koji način kojim se njima, ugledu njihovog sadržaja ili autoru nanosi šteta.

4.3 Korisnik ima pravo da svoje mišljenje iskaže kroz komentar u okviru prodavnice iz koje je aplikacije preuzeo, shodno njenim pravilima. Korisnik je saglasan da neće skrivati niti lažno predstavljati svoj identitet da bi pristupao ili koristio usluge treće strane.

4.4 Korisnici su u obavezi da se upoznaju sa dodatnim uslovima i smernicama privatnosti prodavnice pre nabavljanja ili korišćenja aplikacija. Autor aplikacija nije i ne može biti odgovoran za njihove uslove i pravila. 

4.5 Korisnik preuzima sve rizike i odgovornost koji proističu iz korišćenja aplikacija i usluga trećih strana, a autor nije odgovoran ni za kakve probleme koji nastanu iz tog korišćenja, kao ni za informacije koje pruža treća strana. 

5 Licenca za softver

5.1 Softver se licencira, ne prodaje, a autor zadržava sva prava na softver koja nisu izričito data podrazumevano, zabranom poricanja prethodne izjave ili na neki drugi način.  

5.2 Licenca korisniku ne daje pravo na sledeće radnje, niti dozvoljava da ih korisnik obavlja: rastavljanje, dekompilaciju, dešifrovanje, hakovanje, emuliranje, zloupotrebljavanje ili vršenje reverznog inženjeringa softvera, osim i isključivo u meri u kojoj to izričito dozvoljava primenjivi zakon o autorskim pravima, razdvajanje komponenti softvera, objavljivanje, kopiranje, iznajmljivanje, izdavanje, prodaju, izvoz, uvoz, distribuciju ili pozajmljivanje softvera, osim u slučaju da autor da izričito ovlašćenje za to.

6 Naplata

6.1 Aplikacije su besplatne.

6.2 Naplata prenosa podataka za preuzimanje aplikacija predstavlja trošak korisnika prema trećoj strani čije usluge pristupa mreži koristi.

6.3 Za aplikacije u bilo kom trenutku, bez prethodne najave, može biti povezana neka naknada o čemu korisnici moraju biti jasno obavešteni na stranici prodavnice.

6.4 Ukoliko aplikacije ili bilo koji njihov deo od korisnika traži naknadu za korišćenje, korisnik ima pravo da te uslove ne prihvati.

6.5 Svi korisnici koji su aplikacije koristili ili koriste pre utvrđivanja naknade mogu nastaviti da ih koriste bez naknade do izmene uslova.

7 Garancije

7.1 Autor ne daje nikakve garancije, izričite ni podrazumevane, jamstva ili uslove u pogledu korišćenja aplikacija. Korisnik prihvata da koristi aplikacije na sopstveni rizik i da su proizvodi „takvi kakvi jesu” , „sa svim greškama” i „prema dostupnosti”. Korisnik možda ima određena prava prema lokalnim zakonima, a ovaj ugovor nema namenu da utiče na ta prava. Autor ne garantuje da će aplikacije funkcionisati bez prekida, bezbedno ili bez grešaka niti da ne može doći do gubitka sadržaja. Autor ne garantuje vezu sa računarskim mrežama niti prenos podataka sa njih.

8 Ograničenje odgovornosti

8.1 Autor se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje aplikacija, (ii) za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja aplikacija, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja aplikacija.

9 Autorska prava i zaštićeni sadržaj

9.1 Softver je u isključivom vlasništvu autora aplikacija. Svi nazivi u aplikacijama, njihov izgled i žigovi su u vlasništvu autora. Izričito je zabranjeno svako neovlašćeno korišćenje i zloupotreba tih parametara.

9.2 Sadržaji aplikacija (audio zapisi, fotografije i tekst) zaštićeni su Zakonom o autorskim i srodnim pravima i isključivo su vlasništvo njenih autora. Autor ne predstavlja sadržaje kao svoje i čini ih dostupnim korisnicima pod uslovima i na način kojim se onemogućava narušavanje integriteta autorstva njenim kopiranjem ili modifikovanjem.