USLOVI KORIŠĆENJA I PRAVILA PRIVATNOSTI

 

datum izmene: 03.9.2019.

 

1 Predmet i primena

 

1.1 Ovi Uslovi korišćenja i pravila privatnosti (u daljem tekstu: uslovi) regulišu upotrebu aplikacija (u daljem tekstu: aplikacije) od strane fizičkih i pravnih lica (u daljem tekstu: korisnik/ci).

 

1.2 Aplikacija je softver – program kreiran da pomogne ljudima u izvršavanju aktivnosti određenih njenim naredbama.

 

1.3 Servis je elektronska usluga zasnovana na razmeni podataka.

 

1.4 Korisnik je svako pravno ili fizičko lice koje preuzme i instalira aplikaciju na svoj uređaj ili koje se prijavi za korišćenje servisa.

 

1.5 Uređaj je elektronska naprava koja je sposobna za prihvatanje, skladištenje i pokretanje softvera koji se na nju instalira, kao i za prijem ili slanje elektronskog zapisa.

 

1.6 Autor je lice koje je kreator aplikacije, davalac sadržaja preko servisa ili vlasnik naloga na društvenoj mreži i koji ih čini javno dostupnima.

 

1.7 Treće lice je drugi korisnik. Treća strana je proizvođač druge aplikacije ili pružalac usluga.

 

1.8 Prodavnica se odnosi na uslugu koja korisniku omogućava da pregleda, preuzima, kupuje, ocenjuje i piše komentare za aplikacije i drugi digitalni sadržaj.

 

1.9 Uslovi korišćenja su obavezujući za sve korisnike.

 

1.10 Autor aplikacija ima pravo da izmeni Uslove. Sve izmene će biti objavljene na ovoj internet lokaciji, sa obavezom da u zaglavlju dokumenta bude naznačen datum poslednje važeće izmene.

 

1.11 Uslovi postaju obavezujući trenutkom objavljivanja shodno prethodnoj tački. Preuzimanjem i instalacijom aplikacija ili korišćenjem servisa korisnik je saglasan sa sadržajem Uslova. Ukoliko se korisnik ne slaže sa Uslovima korišćenja, mora i ima pravo da ukloni aplikacije sa svog uređaja bez ikakvih troškova i naknada, odnosno da se odjavi sa servisa.

 

2 Aplikacije i dostupnost

 

2.1 Aplikacije su zvanično dostupne samo preko prodavnice Google Play Store (Gugl plej prodavnica).

 

2.2 Aplikacije se kreiraju, menjaju i dopunjuju periodično. Autor nije u obavezi da izmene, ispravke ili dopune objavljuje u jasno određenim periodima, odnosno da pruža ispravke.

 

2.3 Autor zadržava pravo da izmeni minimalne uslove koji su neophodni za instalaciju aplikacija i da o tome jasno informiše korisnike na stranici u okviru prodavnice.

 

2.4 Ponekad se može dogoditi da se karakteristike ili funkcije aplikacija promene. Autor nema obavezu da obezbedi ponovnu dostupnost ili zamenu aplikacija koje je korisnik ranije koristio.

 

2.5 Autor zadržava pravo da bez prethodne najave ukloni deo aplikacija, da menja njihov sadržaj, odnosno da ih u celosti učini javno nedostupnim.

 

2.6 Autor može da objavi aplikaciju i njenove funkcije u beta verziji, koje možda neće funkcionisati ispravno ili na isti način kao konačna verzija.

 

2.7 Autor nije odgovoran za funkcionisanje proizvoda trećih strana kao ni za prekide i nedostupnost na mreži ili gubitak koji korisnik usled toga može pretrpeti.

 

3 Privatnost

 

3.1 Aplikacije ne omogućavaju pristup proizvodima, uslugama, internet lokacijama, vezama, sadržaju, materijalu, igrama ili aplikacijama trećih strana.

 

3.2 Aplikacije može u svom delu omogućiti korisniku pristup internet lokacijama koje su vezane za samu aplikaciju i koje na direktan ili indirektan utiču na njen rad. Na tačkama koje predstavljaju pristup takvim lokacijama korisnik će biti jasno upoznat da će biti povezan na internet što on može odbiti bez uticaja na pravilan i bezbedan rad aplikacije.

 

3.3 Aplikacije ne mogu pristupati korisničkim podacima. Za instalaciju aplikacija od korisnika se ne zahtevaju korisničke dozvole.

 

3.4 Autor ima pristup informacijama koje Gugl prikuplja u okviru svoje prodavnice i dostavlja autorima aplikacija u statističke svrhe, a odnosi se na uređaje na koje se aplikacije instaliraju uključujući, ali se ne odgraničavajući na: naziv proizvođača i model uređaja, jezik okruženja sistema, informacije o proizvođaču i vrsti procesora, količini RAM memorije, rezoluciji ekrana i verziji Android sistema. Autoru je dostupna i opšta informacija o geografskom području na kojem su aplikacije preuzete (zemlja u kojoj je instalacija izvršena).

 

3.5 Autor podatke o korisnicima kojima raspolaže neće pružiti trećim licima ili trećoj strani, osim u slučaju da je njihovo potraživanje definisano zakonom.

 

4 Bezbednost

 

4.1 Autor aplikacija kreira ih na način kojim se štite prava korisnika i preduzima sve raspoložive načine da ih učini bezbednim u smislu i na način da podaci korisnika ne budu raspoloživi trećim licima ili trećoj strani.

 

4.2 Preuzimanjem i instalacijom aplikacija, odgovornost za bezbednost prelazi na korisnika.

 

4.3 Autor ne može uticati na bezbednost aplikacija ukoliko ih korisnik preuzima ili instalira na bilo koji drugi način od definisanog u ovim Uslovima.

 

4.4 Za kopiranje i deljenje sadržaja drugih aplikacija u aplikacije koje autor čini dostupnim korisnik snosi punu odgovornost uključujući ali se ne ograničavajući na autorska prava.

 

5 Korisnici

 

5.1 Korisnik se obavezuje da aplikacije preuzima preko prodavnice na kojoj je ona javno dostupna. Korisnik aplikacije preuzima slobodnom voljom i bez dodatnih obaveza. Korisnik nije u obavezi da preuzme noviju verziju bilo koje aplikacije. Korisnik može u svakom trenutku da obriše aplikacije sa svog uređaja, kao i da ih ponovo instalira na jednom ili više uređaja.

 

5.2 Korisnik ne sme aplikacije davati drugim korisnicima, deliti ih ili sticati bilo kakav vid direktne ili indirektne koristi. Korisnik ne sme aplikacije predstavljati kao svoje, niti ih koristiti u bilo kom obliku i na bilo koji način kojim se njima, ugledu njihovog sadržaja ili autoru nanosi šteta.

 

5.3 Korisnik ima pravo da svoje mišljenje iskaže kroz komentar u okviru prodavnice iz koje je aplikacije preuzeo, shodno njenim pravilima. Korisnik je saglasan da neće skrivati niti lažno predstavljati svoj identitet da bi pristupao ili koristio usluge treće strane.

 

5.4 Korisnici su u obavezi da se upoznaju sa dodatnim uslovima i smernicama privatnosti prodavnice pre nabavljanja ili korišćenja aplikacija. Autor aplikacija nije i ne može biti odgovoran za njihove uslove i pravila.

 

5.5 Korisnik preuzima sve rizike i odgovornost koji proističu iz korišćenja aplikacija i usluga trećih strana, a autor nije odgovoran ni za kakve probleme koji nastanu iz tog korišćenja, kao ni za informacije koje pruža treća strana.

 

6 Licenca za softver

 

6.1 Softver se licencira, ne prodaje, a autor zadržava sva prava na softver koja nisu izričito data podrazumevano, zabranom poricanja prethodne izjave ili na neki drugi način.

 

6.2 Licenca korisniku ne daje pravo na sledeće radnje, niti dozvoljava da ih korisnik obavlja: rastavljanje, dekompilaciju, dešifrovanje, hakovanje, emuliranje, zloupotrebljavanje ili vršenje reverznog inženjeringa softvera, osim i isključivo u meri u kojoj to izričito dozvoljava primenjivi zakon o autorskim pravima, razdvajanje komponenti softvera, objavljivanje, kopiranje, iznajmljivanje, izdavanje, prodaju, izvoz, uvoz, distribuciju ili pozajmljivanje softvera, osim u slučaju da autor da izričito ovlašćenje za to.

 

7 Naplata

 

7.1 Aplikacije su besplatne za korišćenje u smislu i na način da autor ne vrši bilo kakav oblik direktne ili indirektne naplate na materijalan ili nematerijalan način.

 

7.2 Naplata prenosa podataka za preuzimanje aplikacija predstavlja trošak korisnika prema trećoj strani čije usluge koristi.

 

7.3 Za aplikacije u bilo kom trenutku, bez prethodne najave, može biti povezana neka naknada o čemu korisnici moraju biti jasno obavešteni na stranici prodavnice.

 

7.4 Ukoliko aplikacije ili bilo koji njihov deo od korisnika traži naknadu za korišćenje, korisnik ima pravo da te uslove ne prihvati.

 

7.5 Svi korisnici koji su aplikacije koristili ili koriste pre utvrđivanja naknade mogu nastaviti da ih koriste bez naknade do izmene Uslova.

 

7.6 Svaki vid naplate koji može biti uslovljen od strane trećih strana korisnik može regulisati na način koji smatra za njega ekonomski najpovoljnijim. Autor nema uticaja i nije niti može biti odgovoran za donošenje ovih odluka.

 

8 Garancije

 

8.1 Autor ne daje nikakve garancije, izričite ni podrazumevane, jamstva ili uslove u pogledu korišćenja aplikacija. Korisnik prihvata da koristi aplikacije na sopstveni rizik i da su proizvodi „takvi kakvi jesu”, „sa svim greškama” i „prema dostupnosti”. Korisnik možda ima određena prava prema lokalnim zakonima, a ovaj ugovor nema namenu da utiče na ta prava. Autor ne garantuje da će aplikacije funkcionisati bez prekida, bezbedno ili bez grešaka niti da ne može doći do gubitka sadržaja.

 

8.2 Autor ne garantuje vezu sa internet mrežama niti prenos podataka sa njih.

 

8.3 Autor ne daje bilo kakve garancije za servise i usluge trećih strana.

 

9 Ograničenje odgovornosti

 

9.1 Autor se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje aplikacija (ii) za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja aplikacija te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja aplikacija.

 

9.2 Autor nije odgovoran za gubitak bilo kojih podataka sačuvanih u aplikacijama.

 

10 Autorska prava i zaštićeni sadržaj

 

10.1 Softver je u isključivom vlasništvu autora aplikacija. Svi nazivi u aplikacijama, njihov izgled i žigovi su u vlasništvu autora. Izričito je zabranjeno svako neovlašćeno korišćenje i zloupotreba tih parametara.

 

10.2 Sadržaji aplikacija (audio zapisi, fotografije i tekst) zaštićeni su Zakonom o autorskim i srodnim pravima i isključivo su vlasništvo njenih autora. Autor ne predstavlja sadržaje kao svoje i čini ih dostupnim korisnicima pod uslovima i na način kojim se onemogućava narušavanje integriteta autorstva njenim kopiranjem ili modifikovanjem.

 

Ovi Uslovi korišćenja i pravila privatnosti postaju važeći datumom objave naznačenim u vrhu strane.

 

 

Copyright 2015 - 2020. IPS