datum izmene: 09.02.2017.

1 Predmet i primena

1.1 Ovi Uslovi korišćenja i pravila privatnosti (u daljem tekstu: uslovi) regulišu upotrebu aplikacija (u daljem tekstu: aplikacije) i servisa (u daljem tekstu: servisi) kao i pravila ponašanja na društvenoj mreži Tviter (Twitter) (u daljem tekstu: društvena mreža) od strane fizičkih i pravnih lica (u daljem tekstu: korisnik/ci).

1.2 Aplikacija je softver – program kreiran da pomogne ljudima u izvršavanju aktivnosti određenih njenim naredbama.

1.3 Servis je elektronska usluga zasnovana na razmeni podataka.

1.4 Društvena mreža je oblik internet servisa koji služi za međusobno povezivanje korisnika.

1.5 Korisnik je svako pravno ili fizičko lice koje preuzme i instalira aplikaciju na svoj uređaj ili koje se prijavi za korišćenje servisa.

1.6 Uređaj je elektronska naprava koja je sposobna za prihvatanje, skladištenje i pokretanje softvera koji se na nju instalira, kao i za prijem ili slanje elektronskog zapisa.

1.7 Povezane aplikacije su aplikacije kreirane od strane istog autora, a koje se mogu koristiti i kojima se može prisupiti kroz aplikaciju ili nezavisno od nje.

1.8 Autor je lice koje je kreator aplikacije, davalac sadržaja preko servisa ili vlasnik naloga na društvenoj mreži i koji ih čini javno dostupnima.

1.9 Treće lice je drugi korisnik. Treća strana je proizvođač druge aplikacije ili pružalac usluga.

1.10 Prodavnica se odnosi na uslugu koja korisniku omogućava da pregleda, preuzima, kupuje, ocenjuje i piše komentare za aplikacije i drugi digitalni sadržaj.

1.11 Uslovi korišćenja su obavezujući za sve korisnike.

1.12 Autor aplikacija ima pravo da izmeni Uslove. Sve izmene će biti objavljene na ovoj internet lokaciji, sa obavezom da u zaglavlju dokumenta bude naznačen datum poslednje važeće izmene.

1.13 Uslovi postaju obavezujuće trenutkom objavljivanja shodno prethodnoj tački. Preuzimanjem i instalacijom aplikacija ili korišćenjem servisa korisnik je saglasan sa sadržajem Uslova. Ukoliko se korisnik ne slaže sa Uslovima korišćenja, mora i ima pravo da ukloni aplikacije sa svog uređaja bez ikakvih troškova i naknada, odnosno da se odjavi sa servisa.

2 Aplikacije i dostupnost

2.1 Aplikacije su zvanično dostupne samo preko prodavnice Google Play Store (Gugl plej prodavnica).

2.2 Aplikacije se kreiraju, menjaju i dopunjuju periodično. Autor nije u obavezi da izmene, ispravke ili dopune objavljuje u jasno određenim periodima, odnosno da pruža ispravke.

2.3 Autor zadržava pravo da izmeni minimalne uslove koji su neophodni za instalaciju aplikacija i da o tome jasno informiše korisnike na stranici u okviru prodavnice.

2.4 Ponekad se može dogoditi da se karakteristike ili funkcije aplikacija promene. Autor nema obavezu da obezbedi ponovnu dostupnost ili zamenu aplikacija koje je korisnik ranije koristio.

2.5 Autor zadržava pravo da bez prethodne najave ukloni deo aplikacija, da menja njihov sadržaj, odnosno da ih u celosti učini javno nedostupnim.

2.6 Autor može da objavi aplikaciju i njenove funkcije u beta verziji, koje možda neće funkcionisati ispravno ili na isti način kao konačna verzija.

2.7 Autor nije odgovoran za funkcionisanje proizvoda trećih strana kao ni za prekide i nedostupnost na mreži ili gubitak koji korisnik usled toga može pretrpeti.

3 Servisi

3.1 Autor korisnicima pruža mogućnost da koriste servise shodno njihovoj raspoloživosti.

3.2 Servis “Podsetnik” predstavlja korišćenje usluge treće strane koja distribuira sadržaj putem kratkih poruka (SMS).

3.3 Autor ne upravlja i ne određuje uslove funkcionisanja trećih strana, te nije i ne može biti odgovoran za ograničenja koja proističu iz uslova i načina na koji se sadržaj distribuira korisnicima.

3.4 Autor nema obavezu da sadržaj distribuira u jasno određenim terminima.

3.5 Autor zadržava pravo da prekine sa pružanjem servisa ukoliko bi se njegovom upotrebom mogla naneti šteta autoru, korisnicima ili trećoj strani. Servis može biti prekinut bez prethodne najave i iz drugih, poslovno utvrđenih razloga, o kojima autor nije u obavezi da daje zvanično saopštenje.

3.6 Servisi se pružaju preko usluga trećih strana, odnosno preko servisa kratkih poruka (SMS) društvene mreže Tviter (Twitter).

3.7 Autor servisa nema pristup podacima o brojevima telefona koji su prijavljeni na uslugu, njihovom odjavljivanju sa servisa, geolokaciji, imenu, prezimenu ili bilo kojoj drugoj informaciji koja može predstavljati lični podatak.

3.8 Korisnik je u obavezi da se o pravilima korišćenja servisa upozna na stranici treće strane, na internet adresi https://twitter.com/.

3.9 Korisnik je odgovoran da se pre prijave na korišćenje servisa kod svog operatora mobilnih uluga informiše o ceni, naplati i uslovima korišćenja tih usluga.

3.10 Korisnik se na korišćenje servisa prijavljuje dobrovoljno.

3.11 Korisnik ima pravo da se na servise prijavljuje, da se sa njih odjavi i da upravlja svojim odnosom sa uslugama trećih strana shodno pravilima pružaoca usluga. Autor nema uticaja na odnos između korisnika i pružaoca usluge.

3.12 Servisi mogu da budu nedostupni s vremena na vreme, da se nude uz određena ograničenja ili da variraju u zavisnosti od regiona ili uređaja. Autor nije odgovoran za funkcionisanje usluga trećih strana kao ni za prekide i nedostupnost na mreži ili gubitak koji korisnik usled toga može pretrpeti.

4 Društvene mreže

4.1 Autor poseduje zvaničan profil na društvenoj mreži pod imenom @OrtodoksijaIPS (u daljem tekstu: profil).

4.2 Svaki korisnik društvene mreže ima pravo da prati objave na profilu, komentariše njihov sadržaj, da ga deli i preporučuje drugim licima.

4.3 Uslovi korišćenja društvene mreže dati su na internet adresi https://twitter.com/. Korisnik je u obavezi da se sa njima saglasi.

4.4 Autor nema obavezu da objavljuje sadržaj na društvenoj mreži u jasno određenim terminima.

4.5 Autor zadržava pravo da bez prethodne najave prekine objavljivanje sadržaja, ugasi profil ili ga izmeni na bilo koji drugi način.

4.6 Podaci koje korisnik razmenjuje preko društvene mreže su isključivo njegova odgovornost. Postavljanjem sadržaja na društvenu mrežu, korisnik pristajete na njena pravila korišćenja. Time sve informacije o ličnom identitetu mogu biti predmet obrade vlasnika društvene mreže.

4.7 Korisnici društvene mreže koji žele da postave komentar na profilu saglasni su da objave moraju biti prikladne i učtive.

4.8 Korisnik je vlasnik sadržaja koji objavi na društvenoj mreži.

4.9 Korisnici u svojim komentarima ne smeju objavljivati lične poruke, oglašavati se na bilo koji način i u bilo kom obliku, iznositi informacije koje se odnose na narušavanje prava privatnosti, niti sadržaje koji se odnose na pol, rasu, versko, nacionalno, seksualno, političko ili drugo opredeljenje koje se smatra ličnim. Takođe, nije dozvoljeno objavljivati komentare koji predstavljaju govor mržnje, kojim se vrši zastrašivanje, navodi na nasilje, eksplicitne je sadržine ili nije na bilo koji način prilagođen svim uzrastima. Korisnicima je strogo zabranjeno da u komentarima objavljuju sadržaje koji mogu ili narušavaju intelektualnu svojinu.

4.10 Autor zadržava pravo da sa svog profila ukloni bilo koji neadekvatan, uvredljiv ili sadržaj koji je naveden u prethodnoj tački.

4.11 Autor zadržava pravo da blokira ili zabrani pristup korisniku koji svojim ponašanjem ili objavama na bilo koji način narušava ugled profila, autora, drugih korisnika ili trećih strana. Autor nije u obavezi da korisnika pre blokiranja ili zabrane pristupa upozori.

4.12 Autor ima pristup podacima korisnika društvene mreže koji prate zvaničan profil, u obimu i na način kako je to definisano uslovima same društvene mreže. Autor te podatke neće pružiti trećim licima ili trećoj strani, osim u slučaju da je njihovo potraživanje definisano zakonom.

4.13 Obezbeđivanje internet saobraćaja za korišćenje društvene mreže je u isključivoj odgovornosti njenog korisnika.

5 Privatnost

5.1 Aplikacije ne omogućavaju pristup proizvodima, uslugama, internet lokacijama, vezama, sadržaju, materijalu, igrama ili aplikacijama trećih strana.

5.2 Aplikacije ne mogu pristupati korisničkim podacima. Za instalaciju aplikacija od korisnika se ne zahtevaju korisničke dozvole.

5.3 Servisi i društvena mreža omogućavaju pristup proizvodima, uslugama, internet lokacijama, vezama, sadržaju, materijalu, igrama ili aplikacijama trećih strana koja ih čini dostupnima. Korišćenjem servisa i društvene mreže, korisnik je saglasan sa pravilima poslovanja trećih strana.

5.4 Autor profila na društvenoj mreži ima pristup podacima korisnika društvene mreže koji prate zvaničan profil, u obimu i na način kako je to definisano uslovima same društvene mreže.

5.5 Autor podatke o korisnicima kojima raspolaže neće pružiti trećim licima ili trećoj strani, osim u slučaju da je njihovo potraživanje definisano zakonom.

6 Bezbednost

6.1 Autor aplikacija kreira ih na način kojim se štite prava korisnika i preduzima sve raspoložive načine da ih učini bezbednim u smislu i na način da podaci korisnika ne budu raspoloživi trećim licima ili trećoj strani.  

6.2 Preuzimanjem i instalacijom aplikacija, odgovornost za bezbednost prelazi na korisnika.

6.3 Autor nema uticaja na bezbednost korišćenja i posledica koje bi mogle proisteći iz upotrebe servisa i/ili društvene mreže.

6.4 Autor ne može uticati na bezbednost aplikacija ukoliko ih korisnik preuzima ili instalira na bilo koji drugi način od definisanog u ovim Uslovima.

7 Korisnici

7.1 Korisnik se obavezuje da aplikacije preuzima preko prodavnice na kojoj je ona javno dostupna. Korisnik aplikacije preuzima slobodnom voljom i bez dodatnih obaveza. Korisnik nije u obavezi da preuzme noviju verziju bilo koje aplikacije. Korisnik može u svakom trenutku da obriše aplikacije sa svog uređaja, kao i da ih ponovo instalira na jednom ili više uređaja.

7.2 Korisnik ne sme aplikacije davati drugim korisnicima, deliti ih ili sticati bilo kakav vid direktne ili indirektne koristi. Korisnik ne sme aplikacije predstavljati kao svoje, niti ih koristiti u bilo kom obliku i na bilo koji način kojim se njima, ugledu njihovog sadržaja ili autoru nanosi šteta.

7.3 Korisnik ima pravo da svoje mišljenje iskaže kroz komentar u okviru prodavnice iz koje je aplikacije preuzeo, shodno njenim pravilima. Korisnik je saglasan da neće skrivati niti lažno predstavljati svoj identitet da bi pristupao ili koristio usluge treće strane.

7.4 Korisnici su u obavezi da se upoznaju sa dodatnim uslovima i smernicama privatnosti prodavnice pre nabavljanja ili korišćenja aplikacija. Autor aplikacija nije i ne može biti odgovoran za njihove uslove i pravila. 

7.5 Korisnik preuzima sve rizike i odgovornost koji proističu iz korišćenja aplikacija i usluga trećih strana, a autor nije odgovoran ni za kakve probleme koji nastanu iz tog korišćenja, kao ni za informacije koje pruža treća strana.

7.6 Korisnici su u obavezi da poštuju pravila o korišćenju servisa sadržanih u tačkama 3.8, 3.9, 3.10 i 3.11 i društvene mreže definisanih u tačkama 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 i 4.11 ovih Uslova, kao i ostalim tačkama koje se odnose na korisnike.

 

8 Licenca za softver

8.1 Softver se licencira, ne prodaje, a autor zadržava sva prava na softver koja nisu izričito data podrazumevano, zabranom poricanja prethodne izjave ili na neki drugi način.  

8.2 Licenca korisniku ne daje pravo na sledeće radnje, niti dozvoljava da ih korisnik obavlja: rastavljanje, dekompilaciju, dešifrovanje, hakovanje, emuliranje, zloupotrebljavanje ili vršenje reverznog inženjeringa softvera, osim i isključivo u meri u kojoj to izričito dozvoljava primenjivi zakon o autorskim pravima, razdvajanje komponenti softvera, objavljivanje, kopiranje, iznajmljivanje, izdavanje, prodaju, izvoz, uvoz, distribuciju ili pozajmljivanje softvera, osim u slučaju da autor da izričito ovlašćenje za to.

9 Naplata

9.1 Aplikacije, servisi i društvena mreža su besplatni za korišćenje u smislu i na način da autor ne vrši bilo kakav oblik direktne ili indirektne naplate na materijalan ili nematerijalan način.

9.2 Treća strana koja omogućava ili preko koje se koriste servisi i društvena mreža može vršiti naplatu.

9.3 Naplata prenosa podataka za preuzimanje aplikacija, slanje ili prijem SMS poruka odnosno pristup društvenoj mreži predstavlja trošak korisnika prema trećoj strani čije usluge koristi.

9.4 Za aplikacije u bilo kom trenutku, bez prethodne najave, može biti povezana neka naknada o čemu korisnici moraju biti jasno obavešteni na stranici prodavnice.

9.5 Ukoliko aplikacije ili bilo koji njihov deo od korisnika traži naknadu za korišćenje, korisnik ima pravo da te uslove ne prihvati.

9.6 Svi korisnici koji su aplikacije koristili ili koriste pre utvrđivanja naknade mogu nastaviti da ih koriste bez naknade do izmene uslova.

9.7 Servise i društvenu mrežu omogućava treća strana zbog čega autor za njih ne može postaviti bilo kakvu naknadu čime ih čini besplatnima tokom njihovog pružanja.

9.8 Svaki vid naplate koji može biti uslovljen od strane trećih strana korisnik može regulisati na način koji smatra za njega ekonomski najpovoljnijim. Autor nema uticaja i nije niti može biti odgovoran za donošenje ovih odluka.

10 Garancije

10.1 Autor ne daje nikakve garancije, izričite ni podrazumevane, jamstva ili uslove u pogledu korišćenja aplikacija. Korisnik prihvata da koristi aplikacije na sopstveni rizik i da su proizvodi „takvi kakvi jesu” , „sa svim greškama” i „prema dostupnosti”. Korisnik možda ima određena prava prema lokalnim zakonima, a ovaj ugovor nema namenu da utiče na ta prava. Autor ne garantuje da će aplikacije funkcionisati bez prekida, bezbedno ili bez grešaka niti da ne može doći do gubitka sadržaja.

10.2 Autor ne garantuje vezu sa računarskim mrežama niti prenos podataka sa njih.

10.3 Autor ne garantuje da korisnika društvene mreže neće blokirati, zabraniti mu pristup ili ukloniti njegovu objavu ako korisnik izvrši zloupotrebu ili objavu koja nije u skladu sa ovim Uputstvom.

10.4 Autor ne upravlja postupcima korisnika na društvenim mrežama i ne može garantovati da će sadržaj koji je neprimeren ukloniti u jasno definisanom roku.

10.5 Autor ne daje bilo kakve garancije za servise i usluge trećih strana.

11 Ograničenje odgovornosti

11.1 Autor se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje aplikacija, servisa ili društvene mreže (ii) za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja aplikacija, servisa ili društvene mreže te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja aplikacija, servisa ili društvene mreže.

11.2 Autor nije odgovoran za gubitak bilo kojih podataka sačuvanih u aplikacijama.

12 Autorska prava i zaštićeni sadržaj

12.1 Softver je u isključivom vlasništvu autora aplikacija. Svi nazivi u aplikacijama, njihov izgled i žigovi su u vlasništvu autora. Izričito je zabranjeno svako neovlašćeno korišćenje i zloupotreba tih parametara.

12.2 Sadržaji aplikacija (audio zapisi, fotografije i tekst) zaštićeni su Zakonom o autorskim i srodnim pravima i isključivo su vlasništvo njenih autora. Autor ne predstavlja sadržaje kao svoje i čini ih dostupnim korisnicima pod uslovima i na način kojim se onemogućava narušavanje integriteta autorstva njenim kopiranjem ili modifikovanjem.

Ovi Uslovi korišćenja i pravila privatnosti postaju važeći datumom objave naznačenim u vrhu strane.